Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects, Akademperiodyka, Kyiv

Mishchenko, M., V. K. Rosenbush, N. N. Kiselev, D. F. Lupishko, V. P. Tishkovets, V. G. Kaydash, I. N. Belskaya, Y. S. Efimov, and N. M. Shakhovskoy (2010), Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects, Akademperiodyka, Kyiv.
Research Program: 
Radiation Science Program (RSP)